foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kolektiv OŠ "Oslobodioci Beograda" želi vam SREĆNE PRAZNIKE!

ОШ "Ослободиоци Београда"

Zašto su završni ispiti važni?

Uz samovrednovanje i eksterno vrednovanje obrazovnih ustanova, važan deo sistema osiguranja kvaliteta obrazovanja čine završni i maturski ispiti u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđeno je nekoliko vrsta završnih ispita koji se polažu na kraju različitih ciklusa/nivoa u sistemu obrazovanja, a u zavisnosti od tipa škole: završni ispit u osnovnom obrazovanju, opšta matura nakon završene gimnazije, stručna i umetnička matura nakon završenog četvrtog razreda srednjeg stručnog, odnosno umetničkog obrazovanja i završni ispit nakon završenog trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja.

Završne i maturske ispite polagaće svi učenici koji sa uspehom završe osmi razred osnovne, odnosno treći ili četvrti razred srednje škole. Ovim ispitima se proveravaju i vrednuju znanja, veštine i kompetencije koje su učenici stekli tokom školovanja i utvrđuje da li su spremni za sledeći nivo obrazovanja ili zapošljavanje u struci za koju su se školovali. Završni ispiti će biti standardizovani i sprovedeni pod jednakim uslovima za sve učenike i omogućiće upis u srednje škole i na fakultete bez polaganja prijemnih ispita.

Uvođenje završnih ispita obezbediće uporedivost školskih postignuća. Rezultati završnih ispita koristiće se za poboljšanje kvaliteta nastave na nivou pojedinačnih škola, opština, gradova i zemlje u celini.

 

Novine koje donosi završni ispit

• Završni ispit na kraju osnovne škole polažu svi učenici. Do sada su kvalifikacioni ispit polagali samo učenici koji nastavljaju obrazovanje u četvorogodišnjoj srednjoj školi

• U svom konačnom obliku, završni ispit će se školske 2013/14. godine sastojati od tri testa: srpskog/maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa iz nauke (prirodne i društvene)

• Završni ispituje stepen usvojenosti obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja. Prvi put se postignuća učenika proveravaju u odnosu na postavljene standarde na nacionalnom nivou

• Završni ispit u svom konačnom modelu sastoji se samo od nepoznatih zadataka

• Završni ispit prilagođen je učenicima sa smetnjama u razvoju

• Rezultati završnog ispita biće korišćeni za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja na nivou pojedinačnih škola, opština, okruga, školskih uprava i na nacionalnom nivou.

• Škole su dužne da organizuju pripremu učenika za polaganje završnog ispita

 

O ZAVRŠNOM ISPITu U OSNOVNOM OBRAZOVANjU

Završni ispit u osnovnom obrazovanju će se postepeno menjati po obimu i strukturi do 2014. godine, kada će biti realizovan u punom obimu. Promene se odnose na povećanje broja predmeta koji se polažu i na broj nepoznatih zadataka u testovima: od polaganja poznatih zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike do završnog ispita 2013/2014. godine, na kojem će svi zadaci biti nepoznati i koji će se sastojati iz tri testa - srpskog odnosno maternjeg jezika, matematike i testa iz nauke koji će uključiti  istoriju, geografiju, biologiju, fiziku i hemiju.

Postepenim prelazom izbegavaju se iznenađenja u vezi sa sadržajem i načinom ispitivanja, čime se smanjuje nepoznatost i traumatičnost ispita. Rezultati završnog ispita biće detaljno analizirani u cilju njegovog vrednovanja i poboljšanja.

Završni ispit u osnovnom vaspitanju i obrazovanju je prvi završni ispit sa kojim se učenici sreću tokom svog školovanja. On se polaže na kraju osmog razreda i ima funkciju svedočanstva o usvajanju temeljnih znanja, veština i kompetencija tokom osnovnog obrazovanja. Završni ispit na kraju osnovne škole polažu svi učenici.

Završni ispit takođe služi kao sredstvo za selekciju kandidata pri upisu u srednje škole. Od ukupno 100 poena, završni ispit će nositi 40, a uspeh đaka tokom osnovne škole 60 poena.

Ispit se sprovodi tokom dva dana (jedan dan –  jedan predmet). Polaganje svakog testa traje 120 minuta.

 

Model ispita za školsku 2012/2013. godinu
Treća generacija koja će polagati završni ispit takođe će polagati dva testa, iz srpskog odnosno maternjeg jezika i matematike, sa sledećim modifikacijama:
• Testovi koji će se polagati na završnom ispitu sastojaće se od 25% delimično poznatih zadataka nastalih delimičnom izmenom zadataka koji su objavljeni u zbirkama zadataka i 75% potpuno nepoznatih zadataka. Poznatih zadataka neće biti.
Model ispita za školsku 2013/14. godinu (konačni model)
Konačni model završnog ispita primenjivaće se od školske 2013/14. godine. Njega će prvi polagati sadašnji učenici šestog razreda (u školskoj 2011/2012. godini).
Završni ispit će imati sledeću strukturu i sadržaj:
• Ispit će se sastojati iz tri testa - iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa iz nauke koji će uključivati istoriju, geografiju, bilogiju, fiziku i hemiju. Zastupljenost pojedinačnih predmeta u kombinovanom testu (broj ili procenat zadataka) biće struktuirana prema procentu zastupljenosti u nastavnom planu od petog do osmog razreda.
• Testovi za završni ispit sastojaće se samo od nepoznatih zadataka.
• Spisak obrazovnih standarda odnosno znanja i kompetencija koji će se ispitivati potpuno nepoznatim zadacima biće objavljen do početka školske 2012/2013. godine, dakle kada ova generacija započne sedmi razred.

TEKST JE PREUZET SA SAJTA ZAVODA ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA, NA KOME MOŽETE DOBITI I INFORMACIJE O PROCESU ZAVRŠNOG ISPITA, UPOZNATI SE SA PRIRUČNIKOM ZA SPROVOĐENjE ZAVRŠNOG ISPITA I SAZNATI O PRIPREMAMA ZA ZAVRŠNI ISPIT.

2022 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved