foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kolektiv OŠ "Oslobodioci Beograda" želi vam SREĆNE PRAZNIKE!

ОШ "Ослободиоци Београда"

VI РАЗРЕД 

ГЛАГОЛИ

 

1. Глаголи су речи које значе радњу, __________________ и ________________.  Разврстај 

   дате глаголе по значењу: СПАВАТИ, УЧИТИ, СВАЊИВАТИ, МИСЛИТИ.

    _______________________________________________________________________     

    _______________________________________________________________________ 

 

2. Датим глаголима одреди глаголски вид и глаголски род. 

                                                вид                                   род

ОТИЋИ                 ___________________________  ______________________________ 

САЊАТИ              ___________________________  ______________________________ 

ПРЕРТЧАВАТИ   ___________________________  ______________________________ 

 

3. Препиши глаголске облике у реченици и одреди их :

    ДОГОВОРИЛИ СМО СЕ ДА ЗАЈЕДНО ТРЧИМО ЈЕР ЋЕМО ТАКО ВИШЕ ИЗДРЖАТИ .

     __________________________________________________________________________  

 

4. Напиши аорист глагола БИТИ у свим лицима једнине и множине.

    __________________________________________________________________________ 

 

5. Који глаголски облик се гради помоћу аориста глагола бити ?

    __________________________________________________________________________ 

 

6. а) У датој реченици замени облике перфекта облицима аориста.

    ОН ЈЕ ДОТРЧАО ДО ЊЕ, ДОТАКНУО ЈЕ ЗА РАМЕ И РЕКАО: ШУГА.

    ______________________________________________________________________ 

    Б) Да ли је заменом ових глаголских облика радња постала динамичнија?

     ДА     НЕ             Заокружи тачан одговор.

 

7. Аорист је ______________ глаголски облик и гради се од ____________________основе.    

    

8. а) У датој реченици замени облик презента одговарајућим глаголским обликом.

    КАД СЕ СКУПИМО, БИЋЕ ЗАБАВЕ НА ПРЕТЕК.______________________________

   б) Како се зове тај глаголски облик?____________________________________________ 

 

9. Из дате реченице препиши глаголе и одреди им глаголски облик, лице  и број.

     ДОЂИТЕ ОВАМО И ЗАЈЕДНО ЗАПЕВАЈМО!

    __________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________ 

10. Дату реченицу напиши правилно :

     ЈА БИ ДОШАО АКО БИ МЕ ВИ ПОЗВАЛИ. 

     _________________________________________________________________________

 

11. Императив глагола РЕЋИ у 1. л. множине гласи _____________________________и у 

      њему је извршена гласовна промена ________________________________________ .

 

12. Глаголски начини су __________________________ и __________________________ .

      Који од њих је прост глаголски облик?_______________________________________ 

 

13. Наброј неличне глаголске облике:

     _________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________________ 

 

14. Подвуци глаголски облик и одреди му функцију у реченици:

 

      ДОНЕЛА НАСТАВНИЦА ПИСМЕНЕ ЗАДАТКЕ! _____________________________ 

 

15. Подвуци прилошку одредбу за начин и одреди врсту речи:

 

      СЕДЕЋИ У КЛУПАМА ПАЖЉИВО СЛУШАЈУ НАСТАВНИКА.________________

 

16.  Глаголски прилог садашњи се гради од _________________________, а глаголски прилог

       прошли од ____________________________  глагола.

 

17. Издвој глаголске облике из дате реченице и одреди који су:

      Он се спусти на столицу, глава му паде на прса, а трепавице, као од олова, склапаху се.

       __________________________   _______________________   ______________________ 

 

18. Напиши дуже и краће облика имперфекта глагола БИТИ.

      1.л.јед. _____________________                  1.л.мн.________________________

      2. л.јед._____________________                  2.л.мн.________________________

      3.л.јед. _____________________                  3.л.мн.________________________ 

 

19. Издвој из дате реченице плусквамперфекат и одреди му лице, род и број.

      Сунце је већ давно било на небу одскочило, кад смо устали. 

      ______________________      лице: __________    род:_________ број: ___________ 

 

20. Глагол НОСИТИ напиши у облику:

а) глаголског прилога садашњег           ______________________________

б) другог лица множине потенцијала   ______________________________ 

в) другог лица једнине императива      ______________________________

 

 

2022 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved