foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Погледајте детаљне информације о сигурању ученика. Линк се налази у главном менију

ОШ "Ослободиоци Београда"

6. РАЗРЕД

 

1.Повежи наведене речи у левој колони са одговарајућом гласовном променом у десној колони. У левој колони једна реч је сувишна.

1. свадба            а) палатализација

2. вожња            б) прелазак л у о

3. руски              в) једначење сугласника по звучности

4. сеоба               г) једначење сугласника по месту творбе

5. кружић

 

2.У сваком низу речи подвуци оне у којима запажаш губљење сугласника:

 

а) савесна, радосна, мирисна, часна;

б) руски, шведски, безбедан, безначајан;

в) ђаци, задаци, облаци, јунаци.

 

3. У следећој реченици подвуци две речи у којима запажаш резултате једначења сугласника

по звучности:

 

Добро обриши ципеле и истреси кишобран или јакну пре уласка у школу.

 

4. Од следећих придева изведи именице суфиксом –ост:

 

млад _______________, редак _______________, нежан _______________.

 

5. Прочитај следећу реченицу и одреди службу речи у њој, као што је започето.

 

Ивана, моја комшиница, прави недељом воћне колаче.

 

1. Ивана                           a) објекат

2. моја комшиница         б) субјекат

3. прави                            в) апозиција

4. недељом                       г) предикат

5. воћне колаче                 д) прилошка одредба

 

6. Поред сваке реченице напиши слово које се налази испред значења које у тој реченици

има глагол ићи.

1. Пожури, иде аутобус! _____                а) ходати

2. На море идем авионом. _____             б) улазити

3. Иди брже да не закасниш. _____          в) долазити

4. Са улице се иде право у кућу. _____   г) путовати

 

7. У сваком од одломака из приповетке Кањош Мацедоновић Стефана Митрова Љубише употребљен је један облик казивања. Заокружи назив тог облика.

1.

– Ми се надали да ће нам доћи бољи и виши јунак негo си ти.

Наједи се Кањош да пукне:

– Моја господо! Бољи и виши пођоше бољијема и вишијема, а ја једва вас допадох.

нарација дескрипција дијалог монолог

 

2.

Приспије Кањош у Млетке на Цвијети, у најљепше доба године. Гдје ће, гдје неће,те он код оне тројице гдје је пио кафу.

нарација дескрипција дијалог монолог

 

 

8. Упиши сугласнике т и д у следеће речи, водећи рачуна о правилном писању тих речи:

 

по__сетити, о__странити, супро__ставити, пре__поставка, о__шетати.

 

9. Прочитај следећу реченицу и упиши у табелу падеж у којем су подвучене именице. Једно поље је већ попуњено.

Али упоредо са даном који је јачао доле над градом и овде око мене, расло је и то моје сећање на догађај из детињства.

Именица у реченици                Падеж

даном

сећање номинатив

детињства

 

 

 

8. РАЗРЕД

 

1.Заокружи слово испред назива врсте зависне реченице којој припада подвучена реченица.

Застао сам да потражим слободно место.

а) изрична реченица

б) намерна реченица

в) условна реченица

г) последична реченица

 

2.Заокружи слово испред реченице у којој реч колено има метонимијско значење.

а) Милан је пао и повредио колено.

б) Моја сукња допире тачно до колена.

в) Мама је Милану закрпила колена на фармеркама.

г) Десно колено ме је заболело од клечања на песку.

 

3.Прочитај текст.

Изгледа да су Вавилонци први наслутили прави облик Земље, али то сазнање

косило се са њиховим традиционалним верским схватањима, према којима је небо

имало облик звона које је покривало Земљу. Зато се и нису усудили да обелодане оно

што им је изгледало очигледно, већ препустише слободоумнијим Грцима да то учине.

1. Подвуци у тексту реч која значи бити у нескладу.

2. Реч обелоданити у тексту значи:

а) објаснити;

б) објавити;

в) осудити;

г) обележити.

Заокружи слово испред тачног одговора.

 

4. Напиши назив књижевнонаучне врсте (биографија, аутобиографија, дневник, путопис, мемоари) на основу наведених одлика.

а) Аутор приповеда о значајним друштвеним или културним збивањима којих се сећа

као учесник или сведок.

Назив врсте: _________________________________

б) Аутор свакодневно пише о догађајима из сопственог живота.

Назив врсте: ________________________________

в) Аутор приповеда о животу неке значајне личности на основу историјских података.

Назив врсте:_________________________________

 

5.У реченицама су подвучене стилске фигуре. Повежи назив стилске фигуре са словом испред реченице у којој се та стилска фигура налази, као што је започето. Једна стилска фигура је сувишна.

 

1. контраст                   а) Замирисаше траве под плаштом ноћи.

2. хипербола                 б) Упутио се у град празних бисага и пуна срца.

3. градација           в) Због мирне нарави и добронамерности

4. метафора сви су јој се дивили.

5. персонификација г) Кржљава јабука је куњала крај расцветане крушке.

 

6.Одреди врсте подвучених зависних реченица.

1. Сунце је било тек прошло половину неба кад су се чобани вратили.

______________________________

2. Кад би људи слушали само свој страх, не би нико жив помолио главе из куће.

______________________________

3. Сто живота осећала је сада у себи мала Аска, а све њихове снаге употребила је да

продужи један једини, свој живот.

______________________________

4. Седење на трему у летњој ноћи било је тако добро, тако лако и тако смирујуће да га

никада ништа не би могло уништити.

______________________________

 

7.Прочитај одломке из књижевних дела. Затим напиши наслове дела из којих су узети

одломци, имена аутора дела и називе врсте дела.

1. Ја сам се врло обрадовао што ћу видети тог чувеног црногорског владаоца и

великог српског песника. Што сам год његово читао, остало ми у души. Његов Горски

вијенац прави је вијенац српске књижевности. Полако сам силазио низ степене и

благосиљао сам овај случај којим је донео овак’у радост. Жељан сам био српски говорити.

На целом путовању од Париза довде нисам видео Србина. У туђини сваки једва чека да

види свог сународника.

а) Наслов књижевног дела:_______________________

б) Име аутора: ___________________________

в) Назив врсте дела:_____________________

 

2. – Хајдемо-те одавде! – рече капетаница. – Овде је несрећа, а ми... – Она погледа

у обе ноге свом мужу и у пуне обрашчиће свога детета... – ми смо, хвала богу, срећни и

пресрећни!

Тада су одвели Благоја и сина с поклонима на каруцама у варош. Људи добра срца

чинили су им донекле поклоне, али све се на свету огугла. Све избледи: и одушевљење,

и љубав, и дужност, и сажаљење, и не можеш га више познати као ни топузова вранца

који је некада добијао сваку трку, а сад окреће сухачу.

а) Наслов књижевног дела:_______________________

б) Име аутора: ___________________________

в) Назив врсте дела: _____________________

 

 

 

 

7.РАЗРЕД

 

1.Прочитај реченице. Обрати пажњу на независне реченице и врсту напоредног односа

којим су оне повезане у оквиру комуникативних реченица. Комуникативне реченице

обележене су бројевима.

1. Европа је увелико у „првим данима“ Другог светског рата, али вести из света споро

стижу у ову провинцијску забит.

2. Два музиканта стоје на заравни благе падине и певају.

3. Старији музикант има око двадесет година, док је други дванаестогодишњи дечак.

Саставни однос јавља се у комуникативној реченици обележеној бројем ____.

Супротни однос јавља се у комуникативним реченицама обележеним

бројевима ____ и ____.

 

2.Одреди врсте синтагми у следећим реченицама:

1) Берући трешње, попео се врло високо.

2) Поврће има веома важну улогу у исхрани.

3) Маслачак је зељаста, вишегодишња биљка.

 

3. У следећем примеру дате су три независне предикатске реченице. Подвуци њихове

субјекте, који су исказани синтагмом.

Врата крчме су ишарана именима, под кровом виси стари венац ђурђевског

цвећа, а окна на прозорима излепљена су пожутелим, старим новинама.

 

4. Заокружи слово испред реченице у којој је глаголска синтагма у служби

(функцији) прилошке одредбе за узрок.

а) Изгубивши појам о времену, закаснио је на час.

б) Ветар је јако дувао, а киша је пљуштала добујући по крововима.

в) Бака је, испричавши причу о дедином путовању, заћутала.

г) Размишљајући о распусту, пожелео сам да са друговима одем на летовање.

 

5. У првој реченици подвуци прави објекат, а у другој реченици подвуци неправи

објекат.

1. Уживајући у погледу на усталасану воду, лагано смо прелазили стари мост са каменим

луком.

2. Некада су људи веровали у магијску моћ црвеног ускршњег јајета.

 

6.Прочитај следећу реченицу и одреди значење подвучене речи.

Иако је имао услова за напредак у послу и сопствени развој, остао је приземан човек.

Реч приземан у реченици значи:

а) одмерен, скроман;

б) срдачан, приступачан;

в) поштен, искрен;

г) прост, примитиван.

Заокружи слово испред тачног одговора.

 

7.У одломку из текста Потера за пејзажима Пеђе Милосављевића подвуци персонификацију.

 

Гледам у беле прозоре тражећи оно чега се можете одрећи. Али не видим

ништа. Госпође једу сладолед у хаљинама из 1932. године. Једина присна сазнања,

то су ове позлаћене куће од камена, које се гледају и скоро милују.

2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved