foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Погледајте детаљне информације о сигурању ученика. Линк се налази у главном менију

ОШ "Ослободиоци Београда"

 Школска 2011/2012. година

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

VIII разред

Шифра: ________________________________________________ Поени

1. Којој породици језика припадају италијански, француски и шпански језик?

а) германској, б) словенској, в) романској, г) келтској.

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Душанов законик писан је:

а) чистим српскословенским језиком,

б) чистим народним језиком,

в) народним језиком са елементима српскословенског,

г) рускословенским језиком.

д) славеносрпским језиком

Заокружи слово испред тачног одговора.

3. Како је гласило име и презиме цензора словенских књига у Бечу на чији је наговор Вук почео

да прикупља народне умотворине? ___________________________________

4. Дијалекте који имају само један акценат и оне који имају само силазне акценте називамо

___________________, а оне са четири акцента ___________________.

5. Подвуци правилно написане речи (у екавском изговору):

обољење, одељење, покољење, запаљење, опредељење

Заокружи слово испред тачног одговора.

6. Који акценат има подвучена реч у реченици: Купио је нови рачунар?

а) краткосилазни, б) дугосилазни, в) краткоузлазни, г) дугоузлазни.

Заокружи слово испред тачног одговора.

7. Како гласи видски парњак (глагол супротан по виду) од глагола СЛАГАТИ ако:

а) глагол СЛАГАТИ има кратак акценат: ___________________

б) глагол СЛАГАТИ има дуг акценат: _____________________

8. Заокружи слова испред прелазних глагола:

а) схватити, б) пешачити, в) лутати, г) задивити, д) подупрети.

9. Подвуци све речи у акузативу:

Не урезуј никад срце што воли

У нежно дрво, њега то боли

Ако баш силно ти волиш Ану

Запиши то на своме длану.

10. У речи СТАРИНАРНИЦА препознај:

корен: ___________, творбену основу:___________, суфикс:_____________.

11. Којим начином творбе је добијена подвучена реч у реченици: Ухватила га је вртоглавица?

___________________________________________

12. Којим механизмом је добијено значење подвучене речи у реченици: Радо читам Андрића?

а) метафором, б) метонимијом, в) конверзијом.

13. У реченици: У Бару најчешће седим у једном бару близу обале препознајемо:

а) хомонимију, б) синонимију, в) полисемију, г) антонимију.

Заокружи слово испред тачног одговора.

14. Подвуци назив књижевног дела који се састоји од глаголске синтагме:

Кад су цветале тикве, Прохујало са вихором, Далеко је сунце,

Орлови рано лете, Чекајући Годоа, Тако замишљам небо

15. Подвуци све речи са функцијом субјекта независне реченице:

Као нека сенка пратили су га та жена која му беше досадила и та деца што су била његова.

16. Каква је по значењу (врсти) подвучена зависна реченица: Иако му није у потпуности

веровала, допустила му је да одведе њеног пса у шетњу?

а) односна, б) намерна, в) допусна, г) изрична.

Заокружи слово испред тачног одговора.

17. Коју функцију у главној реченици има односна зависна реченица у примеру: Пошто је ово

књига коју сам највише волела да читам у младости, сада је поклањам теби да би и ти

уживала у њој?

Има функцију _____________________.

18. Подвуците речи које у следећој реченици треба да буду написане великим словом:

ВАСКО ПОПА, ВЕЛИКИ СРПСКИ ПЕСНИК, УРЕДНИК БЕОГРАДСКОГ НОЛИТА И ЧЛАН

СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, САХРАЊЕН ЈЕ У АЛЕЈИ ЗАСЛУЖНИХ

ГРАЂАНА НА НОВОМ ГРОБЉУ У БЕОГРАДУ.

19. У следећој реченици подвуците субјекте који су у саставном напоредном односу: Није се

јавила само Ана, Матејева другарица, већ је и Матеј, који је све научио, подигао руку,

али их учитељица није прозвала па ни један ни други нису поправили оцену.

20. Функционални стил којим најчешће пишу новинари назива се ____________________, а онај

који користе адвокати ____________________.

Прегледао: ____________________ Укупно поена: ______________

Школска 2011/2012. година

Републичко такмичење ученика основних школа

из српског језика и језичке културе

VIII разред

Решења

1. в)

2. в)

3. Јернеј Копитар

4. старији(м), млађи(м) / староштокавски(м), новоштокавски(м)

5. обољење, одељење, покољење, запаљење, опредељење

6. в)

7. а) ЛАГАТИ,

б) СЛОЖИТИ (наслагати, послагати).

8. а), г), д)

9. Не урезуј никад срце што воли

У нежно дрво, њега то боли

Ако баш силно ти волиш Ану

Запиши то на своме длану.

10. стар-, старинар-, -ница

11. комбинованом (творбом) / комбинована (творба)

12. б)

13. а)

14. Кад су цветале тикве, Прохујало са вихором, Далеко је сунце

Орлови рано лете, Чекајући Годоа, Тако замишљам небо

15. Као нека сенка пратили су га та жена која му беше досадила (и) та деца што су била

његова.

16. г)

17. атрибута (/односног атрибута).

18. ВАСКО ПОПА, ВЕЛИКИ СРПСКИ ПЕСНИК, УРЕДНИК БЕОГРАДСКОГ НОЛИТА И

ЧЛАН СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, САХРАЊЕН ЈЕ У АЛЕЈИ

ЗАСЛУЖНИХ ГРАЂАНА НА НОВОМ ГРОБЉУ У БЕОГРАДУ.

19. Није се јавила само Ана, Матејева другарица, већ је и Матеј, који је све научио, подигао руку,

али их учитељица није прозвала па (ни) један (ни) други нису поправили оцену.

20. публицистички (новинарски), административни

 

2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved