foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Погледајте детаљне информације о сигурању ученика. Линк се налази у главном менију

ОШ "Ослободиоци Београда"

 Календар такмичења из српског језика

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Школско такмиЧење – до краја фебруара 2013. године
Општинско такмиЧење – 3. марта 2013. године
Окружно такмичење – 13. априла 2013. године
Републичко такмичење – 25. маја 2013. године (Тршић)

07.03.2013. | Обавештавамо вас да је праг пролазности на такмичењу из српског језика и језичке културе за основне школе са општинског на окружни ниво спуштен за седми разред на 13 поена, а за осми разред на 14 поена.


  08.04.2013. | Окружно такмичење из српског језика и језичке културе биће одржано у суботу, 13. априла 2013. године, са почетком у 10 часова. У Београду ће окружно такмичење бити одржано у ОШ "Драган Лукић", ул. Неде Спасојевић бр. 6 (Бежанијска коса).  

 

Напомена: На такмичењима се користи  Правопис српскога језика Матице српске, издање 2010. године, Пешикан, Пижурица, Јерковић, уређивачки одбор: Пешикан, Дешић, Остојић, Станојчић.

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ


1. Градиво из претходних разреда
2. Садржаји предвиђени за школско такмичење и ново градиво реализовано до овог нивоа такмичења


5. разред
Проста реченица. Главни реченични  чланови: субјекат – независни члан реченице, предикат – централни члан речечнице. Именски предикат. Зависни реченични чланови: прави и неправи објекат – допуне глагола, прилошке одредбе (за место, време, начин, узрок, меру и количину); атрибут и апозиција.
Променљиве и непроменљиве врсте речи. Бројне именице. Промена именица (деклинација); граматичка основа, наставак за облик, појам падежа.
Основне функције и значења падежа.
Придеви – значење и врсте придева; слагање придева са именицом у роду, броју и падежу. Грађење, промена: компарација придева; функција придева у реченици, придевски вид.
Правопис: писање присвојних придева са наставцима -ски, -ов, -ев, -ин; писање управног говора; писање вишечланих географских имена; писање основних и редних бројева. 
Писање придева изведених од именица у чијој се основи налази ј (армијски).


6. разред
 Реченица (основни појмови): Комуникативна реченица (синтаксичкокомуникативна јединица која представља целовиту поруку) и предикатска реченица (синтаксичка јединица која садржи глагол у личном облику).
Независне и зависне предикатске реченице.
Вежбе у исказивању реченичних чланова речју, синтагмом и зависном реченицом.
Комуникативне реченице које се састоје од једне независне предикатске реченице и од више њих. 
Подела речи по настанку: просте, изведене и сложене. 
Суфикси – разликовање суфикса од граматичких наставака; 
творбена основа; корен речи. Примери изведених именица,придева и глагола (певач, школски, школовати се). 
Сложенице, примери сложених речи насталих срастањем двеју или више речи, односно њихових творбених основа; 
просто срастање и срастање са спојним вокалом (Бео/град, пар/о/брод). Префикси; примери именица, придева и глагола насталих префиксацијом (праунук, превелик, научити). 
Атрибутска и предикатска функција именица и придева.
Самогласници и сугласници; слоготворно  р. Подела речи на слогове. Пoдела сугласника по месту изговора и по звучности. 
Гласовне промене и алтернације – уочавање у грађењу и промени речи: палатализација и сибиларизација; непостојано а; промена л у о; једначење сугласника по звучности (одступања у писаном језику); једначење сугласника по месту изговора; јотовање; асимилација и сажимање самогласника; губљење сугласника.
Правопис: писање речце ли уз глаголе; писање речце и префикса не уз глаголе, именице и придеве; писање нај у суперлативима; употреба великог слова.
Писање одричних заменица уз предлоге. 
Писање заменица у обраћању: Ви, Ваш.
Писање имена васионских тела – једночланих и вишечланих.


7. разред
Врсте речи: променљиве и непроменљиве (систематизација и проширивање постојећих знања); подврсте речи. Граматичке категорије променљивих речи (код именица: род; број и падеж; код придева: род, број, падеж, вид, степен поређења; код променљивих прилога: степен поређења; код глагола: глаголски вид; глаголски облик, лице, број, род, стање, потврдност / одричност. Гласовне промене у промени облика речи (нормативна решења). 
Појам синтагме. Састав именичке синтагме: главна речи атрибути. Апозиција. Апозитив. 
Врсте глагола: безлични (имперсонални) и лични (персонални); прелазни, непрелазни и повратни. Безличне реченице. Састав реченице у вези са врстама глагола (обнављање и проширивање); ( граматички) субјекат, предикат (глаголски и именски), прави и неправи објекат, логички субјекат. 
Прилошке одредбе за место, време, начин, узрок, меру и количину. Реченични чланови исказани речју и синтагмом. 
Напоредни односи међу реченичним члаnовима – саставни, раставни и супротни. 
Независне предикатске реченице – појам комуникачтивне функције; подела на обавештајне, упитне, заповедне, жељне, узвичне.
Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање). Садржаји из правописа савладани у претодним разредима.


8. разред
Српски језик међу другим словенским језицима. Дијалекти српског језика (основни подаци). Народни језик (језик као скуп дијалеката) и књижевни језик. Појам нормирања. Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеносрпски, Вукова реформа језика, писма и правописа, књижевни језик Срба од Вука до данас (основни подаци). Развој лексике српског језика (основни подаци). 
Језици националних мањина (основни подаци).
Језик свакодневне комуникације – говорени и писани. 
Главне особине писаних стилова јавне комуникације – публицистичког, научног, административног. 
Синтагме – придевске, прилошке, глаголске. 
Основне функције и значења глаголских облика (обнављање и проширивање знање). Употреба глаголских облика у приповедању. 
Грађење речи – обнављање; комбиновано грађење, грађење претварањем. Гласовне промене у вези са грађењем речи (само скретање пажње на нормативна решења). Систематизовање садржаја из правописа: употреба великог слова, интерпункција, спојено и растављено писање речи; писање скраћеница; растављање речи на крају реда

 

 ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ (ГРАДСКО)

 

1. Градиво из програма редовне наставе у претходним разредима

2. Наставни садржаји предвиђени за претходне ступњеве такмичења и следеће градиво

5. разред

 Именичке заменице – личне заменице; промена, наглашени и ненаглашени облици, употреба личне заменице сваког лица себе, се; неличне именичке заменице.

 Глаголи – несвршени и свршени; прелазни, непрелазни и повратни глаголи. Инфинитив и инфинитивна основа;

грађење и основна функција глаголских облика: презент, презентска основа, наглашени и ненаглашени облик презента помоћних глагола; радни глаголски придев; перфекат; футур I.

 Правопис: писање заменицa Ви и Ваш у обраћању; писање одричне речце не; писање нај у суперлативима. Тачка и запета. Запета уз вокатив и апозицију. Неколико тачака.

Цртица.

6. разред

Придевске заменице: разликовање по значењу и функцији – присвојне, показне, односно'упитне, неодређене, опште, одричне; употреба повратне заменице свој.

Грађење и значења глаголских облика: аорист (стилска обележеност), футур II; имперфекат; плусквамперфекат; императив; потенцијал; трпни глаголски придев; глаголски прилози. Прости и сложени глаголски облици. Лични и нелични глаголски облици.

Правопис: писање глаголских облика које ученици често погрешно пишу (радни глаголски придев, аорист, потенцијал, перфекат, футур I).

Интерпункција после узвика.

Растављање речи на крају реда.

7. разред

Језик Словена у прапостојбини. Сеобе Словена и стварање словенских језика. Стварање старословенског језика: мисија Ћирила и Методија. Примање писмености код Срба.

Старословенска писма: глагољица и ћирилица. Старословенски споменици са српског тла.

Значења и употребе падежа (систематизација и проширивање постојећих знања). Падежи за означавање места завршетка кретања и места налажења. Падежна синонимија.

Комуникативна реченица као синтаксичка јединица састављена од најмање једне независне предикатске реченице. Комуникативне реченице састављене од двеју (или

више) независних предикатских реченица у напоредном односу: саставном (укључујући и закључни), раставном, супротном (укључујући и искључни).

Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и  запета).

8. разред

Зависне предикатске реченице: обележја (зависни везници, везнички спојеви и др.);

 врсте: изричне (изричне у ужем смислу и зависноупитне), односне, месне, временске,

узрочне, условне, допусне, намерне, последичне и поредбене; конституентска функција у оквиру више реченице (независне или зависне) или синтагме.

 Интерпункција у вези са зависним реченицама. Напоредни односи међу зависним реченицама (саставни, раставни, супротни).

Главна правила стандардне акценатске норме и систематизовање знања о акцентима из претходних разреда.

 

 


Школска 2011/12. година

Републичко такмичење ученика основних школа

из српског језика и језичке културе

VII разред

Шифра:_________________________

Поени

1. Старословенски језик спада у:

а) јужнословенске језике в) источнословенске језике

б) западнословенске језике г) ни у једну од понуђених група

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. У следећем примеру подвуци речи у којима је једначење по звучности извршено

и у говору и у писању:

Лидија је својим љупким гласом изнела примедбе на списак задатака који

предстоје новим властодршцима.

3. Подвуците речи које имају краткоузлазни акценат:

нога киша слобода народ

4. У следећем примеру подвуци речи у вокативу:

Добар дан, лијо, врлино чиста, / клањам се теби са бодља триста.

5. У следећем примеру подвуци именичке заменице у једнини:

Овако треба поступати са сваким преступником, а ко мисли да претерујем, може

одмах повући своја документа и отићи тамо где му је пријатније – нека не

покушава да ми се супротстави, јер ћу са њиме изаћи на крај.

6. У следећем примеру подвуци прилог за место:

Моја је кућа чврста ко град, / преноћи у њој – куда ћеш сад?

7. У следећем примеру подвуци збирну именицу:

Нек перје пијетла краси твој дом, / кокош нек сједи у лонцу твом!

8. Одреди у ком падежу, броју и роду стоји присвојна заменица у следећем

примеру:

Реб Мендел, код кога је Микша радио као калфа, не може да поверује својим

очима.

Падеж:_________________ Број: _____________ Род: _____________

9. У следећем примеру подвуци речи у којима уочаваш префиксе:

Они ме онда дограбише и изгураше из куће, не дајући ми ни да се поздравим са

децом.

10. Одреди колико има независних реченица у следећој комуникативној:

Када сам их покадио, продужих још неколико корака, затим се осврнух.

Одговор: ____________

11. Заокружи слова испред примера у којима постоје два атрибута у саставном

односу:

а) Лепа прозрачна соба гледала је на трг.

б) Онда се појавио младић високог стаса и грубог лица.

в) Марију су красиле оштроумност и изузетна срдачност.

г) Љубазан и одговоран однос према купцима основ је сваког успеха.

д) Телевизор је леп и у боји је.

12. Младић се извинио и, посрамљен, отрчао на другу страну.

Подвучена реч има функцију (службу):

а) апозиције б) апозитива в) одредбе за начин г) именског дела предиката

Заокружи слово испред тачног одговора.

13. У следећем примеру пронађи логички субјекат и подвуци га:

Утихну шума, нестаде граје, / мачака дивљих очи се сјаје.

14. Иде јеж, гунђа, док звијезде сјају: / – Кућицо моја, најљепши рају!

Заокружи слова испред категорија у којима подвучена реч конгруира са

именицом:

а) падеж б) род в) степен поређења г) број д) вид

15. Упиши неопходне интерпункцијске знаке:

Године Господње 1330 дана 23 месеца XII доспе до будних ушију монсењера

Жака да је Барух Давид Нојман негдашњи Јеврејин избеглица из Немачке

напустио јудаизам и да се приволео Христовој вери.

16. У следећем примеру подвуци синтагму чија је главна реч у акузативу:

Део пиваре „Спартак“, сушару и стовариште сад под својим високим сводовима

заклања Кијевско-софијски сабор.

17. У следећем примеру подвуци несвршене прелазне глаголе:

Родитељи једва постижу да кроз бујицу њених речи, тепања, јецаја и шапутања

пропусте и коју реч утехе: нека она ништа не брине, све је то случајност, они ће

јој ствар већ објаснити, али сад морају хитно да крену, доле их чекају кола.

18. У следећем одломку подвуци безличне глаголе:

Међу сељацима се свашта причало, али највише то да чим почне падати мрак,

још пре него што се сасвим смркне, оближњи поток изађе из свог корита и иде

куд му је драго – тече, врлуда и разлива се све до самог пута, а тамо изненада

понире и губи му се сваки траг – а у нормалан ток враћа се тек пре него што ће

сванути.

19. Заокружи слово испред реченице са именским предикатом:

а) Ивана је увек спремна за разговор.

б) Премијера је одржана још јуче.

в) Ђаци су стигли, орни за рад.

20. Заокружи слово испред реченице у којој је предикат у пасиву:

а) Милана су, премореног од пута, затекли у кревету.

б) Наш комшија се стално прави важан.

в) Ротквице се овог пролећа слабо продају.

г) Драгиша је врло отворен саговорник.

Укупно поена:______________ Прегледао:_____________________

Школска 2011/2012. година

Републичко такмичење ученика средњих школа

из српског језика и језичке културе

VII разред

Решења

1. а)

2. Лидија је својим љупким гласом изнела примедбе на списак задатака који предстоје

новим властодршцима.

3. нога киша слобода народ

4. Добар дан, лијо, врлино чиста, / клањам се теби са бодља триста.

5. Овако треба поступати са сваким преступником, а ко мисли да претерујем, може одмах

повући своја документа и отићи тамо где му је пријатније – нека не покушава да ми се

супротстави, јер ћу са њиме изаћи на крај.

6. Моја је кућа чврста ко град, / преноћи у њој – куда ћеш сад?

7. Нек перје пијетла краси твој дом, / кокош нек сједи у лонцу твом!

8. Падеж: датив Број: множина Род: женски

9. Они ме онда дограбише и изгураше из куће, не дајући ми ни да се поздравим са

децом.

10. Две (2).

11. б), г)

12. б)

13. Утихну шума, нестаде граје, / мачака дивљих очи се сјаје.

14. а), б), г)

15. Године Господње 1330, дана 23, месеца XII, доспе до будних ушију монсењера Жака

да је Барух Давид Нојман, негдашњи Јеврејин, избеглица из Немачке, напустио јудаизам

и да се приволео Христовој вери.

16. Део пиваре „Спартак“, сушару и стовариште сад под својим високим сводовима

заклања Кијевско-софијски сабор.

17. Родитељи једва постижу да кроз бујицу њених речи, тепања, јецаја и шапутања

пропусте и коју реч утехе: нека она ништа не брине, све је то случајност, они ће јој ствар

већ објаснити, али сад морају хитно да крену, доле их чекају кола.

18. Међу сељацима се свашта причало, али највише то да чим почне падати мрак, још пре

него што се сасвим смркне, оближњи поток изађе из свог корита и иде куд му је драго –

тече, врлуда и разлива се све до самог пута, а тамо изненада понире и губи му се сваки

траг – а у нормалан ток враћа се тек пре него што (ће) сванути.

19. а)

20. в)__

 


 Школска 2011/2012. година

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

VIII разред

Шифра: ________________________________________________ Поени

1. Којој породици језика припадају италијански, француски и шпански језик?

а) германској, б) словенској, в) романској, г) келтској.

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Душанов законик писан је:

а) чистим српскословенским језиком,

б) чистим народним језиком,

в) народним језиком са елементима српскословенског,

г) рускословенским језиком.

д) славеносрпским језиком

Заокружи слово испред тачног одговора.

3. Како је гласило име и презиме цензора словенских књига у Бечу на чији је наговор Вук почео

да прикупља народне умотворине? ___________________________________

4. Дијалекте који имају само један акценат и оне који имају само силазне акценте називамо

___________________, а оне са четири акцента ___________________.

5. Подвуци правилно написане речи (у екавском изговору):

обољење, одељење, покољење, запаљење, опредељење

Заокружи слово испред тачног одговора.

6. Који акценат има подвучена реч у реченици: Купио је нови рачунар?

а) краткосилазни, б) дугосилазни, в) краткоузлазни, г) дугоузлазни.

Заокружи слово испред тачног одговора.

7. Како гласи видски парњак (глагол супротан по виду) од глагола СЛАГАТИ ако:

а) глагол СЛАГАТИ има кратак акценат: ___________________

б) глагол СЛАГАТИ има дуг акценат: _____________________

8. Заокружи слова испред прелазних глагола:

а) схватити, б) пешачити, в) лутати, г) задивити, д) подупрети.

9. Подвуци све речи у акузативу:

Не урезуј никад срце што воли

У нежно дрво, њега то боли

Ако баш силно ти волиш Ану

Запиши то на своме длану.

10. У речи СТАРИНАРНИЦА препознај:

корен: ___________, творбену основу:___________, суфикс:_____________.

11. Којим начином творбе је добијена подвучена реч у реченици: Ухватила га је вртоглавица?

___________________________________________

12. Којим механизмом је добијено значење подвучене речи у реченици: Радо читам Андрића?

а) метафором, б) метонимијом, в) конверзијом.

13. У реченици: У Бару најчешће седим у једном бару близу обале препознајемо:

а) хомонимију, б) синонимију, в) полисемију, г) антонимију.

Заокружи слово испред тачног одговора.

14. Подвуци назив књижевног дела који се састоји од глаголске синтагме:

Кад су цветале тикве, Прохујало са вихором, Далеко је сунце,

Орлови рано лете, Чекајући Годоа, Тако замишљам небо

15. Подвуци све речи са функцијом субјекта независне реченице:

Као нека сенка пратили су га та жена која му беше досадила и та деца што су била његова.

16. Каква је по значењу (врсти) подвучена зависна реченица: Иако му није у потпуности

веровала, допустила му је да одведе њеног пса у шетњу?

а) односна, б) намерна, в) допусна, г) изрична.

Заокружи слово испред тачног одговора.

17. Коју функцију у главној реченици има односна зависна реченица у примеру: Пошто је ово

књига коју сам највише волела да читам у младости, сада је поклањам теби да би и ти

уживала у њој?

Има функцију _____________________.

18. Подвуците речи које у следећој реченици треба да буду написане великим словом:

ВАСКО ПОПА, ВЕЛИКИ СРПСКИ ПЕСНИК, УРЕДНИК БЕОГРАДСКОГ НОЛИТА И ЧЛАН

СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, САХРАЊЕН ЈЕ У АЛЕЈИ ЗАСЛУЖНИХ

ГРАЂАНА НА НОВОМ ГРОБЉУ У БЕОГРАДУ.

19. У следећој реченици подвуците субјекте који су у саставном напоредном односу: Није се

јавила само Ана, Матејева другарица, већ је и Матеј, који је све научио, подигао руку,

али их учитељица није прозвала па ни један ни други нису поправили оцену.

20. Функционални стил којим најчешће пишу новинари назива се ____________________, а онај

који користе адвокати ____________________.

Прегледао: ____________________ Укупно поена: ______________

Школска 2011/2012. година

Републичко такмичење ученика основних школа

из српског језика и језичке културе

VIII разред

Решења

1. в)

2. в)

3. Јернеј Копитар

4. старији(м), млађи(м) / староштокавски(м), новоштокавски(м)

5. обољење, одељење, покољење, запаљење, опредељење

6. в)

7. а) ЛАГАТИ,

б) СЛОЖИТИ (наслагати, послагати).

8. а), г), д)

9. Не урезуј никад срце што воли

У нежно дрво, њега то боли

Ако баш силно ти волиш Ану

Запиши то на своме длану.

10. стар-, старинар-, -ница

11. комбинованом (творбом) / комбинована (творба)

12. б)

13. а)

14. Кад су цветале тикве, Прохујало са вихором, Далеко је сунце

Орлови рано лете, Чекајући Годоа, Тако замишљам небо

15. Као нека сенка пратили су га та жена која му беше досадила (и) та деца што су била

његова.

16. г)

17. атрибута (/односног атрибута).

18. ВАСКО ПОПА, ВЕЛИКИ СРПСКИ ПЕСНИК, УРЕДНИК БЕОГРАДСКОГ НОЛИТА И

ЧЛАН СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, САХРАЊЕН ЈЕ У АЛЕЈИ

ЗАСЛУЖНИХ ГРАЂАНА НА НОВОМ ГРОБЉУ У БЕОГРАДУ.

19. Није се јавила само Ана, Матејева другарица, већ је и Матеј, који је све научио, подигао руку,

али их учитељица није прозвала па (ни) један (ни) други нису поправили оцену.

20. публицистички (новинарски), административни

 

2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved