foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Погледајте детаљне информације о сигурању ученика. Линк се налази у главном менију

ОШ "Ослободиоци Београда"

 Календар такмичења из српског језика

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Школско такмиЧење – до краја фебруара 2013. године
Општинско такмиЧење – 3. марта 2013. године
Окружно такмичење – 13. априла 2013. године
Републичко такмичење – 25. маја 2013. године (Тршић)

07.03.2013. | Обавештавамо вас да је праг пролазности на такмичењу из српског језика и језичке културе за основне школе са општинског на окружни ниво спуштен за седми разред на 13 поена, а за осми разред на 14 поена.


  08.04.2013. | Окружно такмичење из српског језика и језичке културе биће одржано у суботу, 13. априла 2013. године, са почетком у 10 часова. У Београду ће окружно такмичење бити одржано у ОШ "Драган Лукић", ул. Неде Спасојевић бр. 6 (Бежанијска коса).  

 

Напомена: На такмичењима се користи  Правопис српскога језика Матице српске, издање 2010. године, Пешикан, Пижурица, Јерковић, уређивачки одбор: Пешикан, Дешић, Остојић, Станојчић.

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ


1. Градиво из претходних разреда
2. Садржаји предвиђени за школско такмичење и ново градиво реализовано до овог нивоа такмичења


5. разред
Проста реченица. Главни реченични  чланови: субјекат – независни члан реченице, предикат – централни члан речечнице. Именски предикат. Зависни реченични чланови: прави и неправи објекат – допуне глагола, прилошке одредбе (за место, време, начин, узрок, меру и количину); атрибут и апозиција.
Променљиве и непроменљиве врсте речи. Бројне именице. Промена именица (деклинација); граматичка основа, наставак за облик, појам падежа.
Основне функције и значења падежа.
Придеви – значење и врсте придева; слагање придева са именицом у роду, броју и падежу. Грађење, промена: компарација придева; функција придева у реченици, придевски вид.
Правопис: писање присвојних придева са наставцима -ски, -ов, -ев, -ин; писање управног говора; писање вишечланих географских имена; писање основних и редних бројева. 
Писање придева изведених од именица у чијој се основи налази ј (армијски).


6. разред
 Реченица (основни појмови): Комуникативна реченица (синтаксичкокомуникативна јединица која представља целовиту поруку) и предикатска реченица (синтаксичка јединица која садржи глагол у личном облику).
Независне и зависне предикатске реченице.
Вежбе у исказивању реченичних чланова речју, синтагмом и зависном реченицом.
Комуникативне реченице које се састоје од једне независне предикатске реченице и од више њих. 
Подела речи по настанку: просте, изведене и сложене. 
Суфикси – разликовање суфикса од граматичких наставака; 
творбена основа; корен речи. Примери изведених именица,придева и глагола (певач, школски, школовати се). 
Сложенице, примери сложених речи насталих срастањем двеју или више речи, односно њихових творбених основа; 
просто срастање и срастање са спојним вокалом (Бео/град, пар/о/брод). Префикси; примери именица, придева и глагола насталих префиксацијом (праунук, превелик, научити). 
Атрибутска и предикатска функција именица и придева.
Самогласници и сугласници; слоготворно  р. Подела речи на слогове. Пoдела сугласника по месту изговора и по звучности. 
Гласовне промене и алтернације – уочавање у грађењу и промени речи: палатализација и сибиларизација; непостојано а; промена л у о; једначење сугласника по звучности (одступања у писаном језику); једначење сугласника по месту изговора; јотовање; асимилација и сажимање самогласника; губљење сугласника.
Правопис: писање речце ли уз глаголе; писање речце и префикса не уз глаголе, именице и придеве; писање нај у суперлативима; употреба великог слова.
Писање одричних заменица уз предлоге. 
Писање заменица у обраћању: Ви, Ваш.
Писање имена васионских тела – једночланих и вишечланих.


7. разред
Врсте речи: променљиве и непроменљиве (систематизација и проширивање постојећих знања); подврсте речи. Граматичке категорије променљивих речи (код именица: род; број и падеж; код придева: род, број, падеж, вид, степен поређења; код променљивих прилога: степен поређења; код глагола: глаголски вид; глаголски облик, лице, број, род, стање, потврдност / одричност. Гласовне промене у промени облика речи (нормативна решења). 
Појам синтагме. Састав именичке синтагме: главна речи атрибути. Апозиција. Апозитив. 
Врсте глагола: безлични (имперсонални) и лични (персонални); прелазни, непрелазни и повратни. Безличне реченице. Састав реченице у вези са врстама глагола (обнављање и проширивање); ( граматички) субјекат, предикат (глаголски и именски), прави и неправи објекат, логички субјекат. 
Прилошке одредбе за место, време, начин, узрок, меру и количину. Реченични чланови исказани речју и синтагмом. 
Напоредни односи међу реченичним члаnовима – саставни, раставни и супротни. 
Независне предикатске реченице – појам комуникачтивне функције; подела на обавештајне, упитне, заповедне, жељне, узвичне.
Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање). Садржаји из правописа савладани у претодним разредима.


8. разред
Српски језик међу другим словенским језицима. Дијалекти српског језика (основни подаци). Народни језик (језик као скуп дијалеката) и књижевни језик. Појам нормирања. Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеносрпски, Вукова реформа језика, писма и правописа, књижевни језик Срба од Вука до данас (основни подаци). Развој лексике српског језика (основни подаци). 
Језици националних мањина (основни подаци).
Језик свакодневне комуникације – говорени и писани. 
Главне особине писаних стилова јавне комуникације – публицистичког, научног, административног. 
Синтагме – придевске, прилошке, глаголске. 
Основне функције и значења глаголских облика (обнављање и проширивање знање). Употреба глаголских облика у приповедању. 
Грађење речи – обнављање; комбиновано грађење, грађење претварањем. Гласовне промене у вези са грађењем речи (само скретање пажње на нормативна решења). Систематизовање садржаја из правописа: употреба великог слова, интерпункција, спојено и растављено писање речи; писање скраћеница; растављање речи на крају реда

 

 ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ (ГРАДСКО)

 

1. Градиво из програма редовне наставе у претходним разредима

2. Наставни садржаји предвиђени за претходне ступњеве такмичења и следеће градиво

5. разред

 Именичке заменице – личне заменице; промена, наглашени и ненаглашени облици, употреба личне заменице сваког лица себе, се; неличне именичке заменице.

 Глаголи – несвршени и свршени; прелазни, непрелазни и повратни глаголи. Инфинитив и инфинитивна основа;

грађење и основна функција глаголских облика: презент, презентска основа, наглашени и ненаглашени облик презента помоћних глагола; радни глаголски придев; перфекат; футур I.

 Правопис: писање заменицa Ви и Ваш у обраћању; писање одричне речце не; писање нај у суперлативима. Тачка и запета. Запета уз вокатив и апозицију. Неколико тачака.

Цртица.

6. разред

Придевске заменице: разликовање по значењу и функцији – присвојне, показне, односно'упитне, неодређене, опште, одричне; употреба повратне заменице свој.

Грађење и значења глаголских облика: аорист (стилска обележеност), футур II; имперфекат; плусквамперфекат; императив; потенцијал; трпни глаголски придев; глаголски прилози. Прости и сложени глаголски облици. Лични и нелични глаголски облици.

Правопис: писање глаголских облика које ученици често погрешно пишу (радни глаголски придев, аорист, потенцијал, перфекат, футур I).

Интерпункција после узвика.

Растављање речи на крају реда.

7. разред

Језик Словена у прапостојбини. Сеобе Словена и стварање словенских језика. Стварање старословенског језика: мисија Ћирила и Методија. Примање писмености код Срба.

Старословенска писма: глагољица и ћирилица. Старословенски споменици са српског тла.

Значења и употребе падежа (систематизација и проширивање постојећих знања). Падежи за означавање места завршетка кретања и места налажења. Падежна синонимија.

Комуникативна реченица као синтаксичка јединица састављена од најмање једне независне предикатске реченице. Комуникативне реченице састављене од двеју (или

више) независних предикатских реченица у напоредном односу: саставном (укључујући и закључни), раставном, супротном (укључујући и искључни).

Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и  запета).

8. разред

Зависне предикатске реченице: обележја (зависни везници, везнички спојеви и др.);

 врсте: изричне (изричне у ужем смислу и зависноупитне), односне, месне, временске,

узрочне, условне, допусне, намерне, последичне и поредбене; конституентска функција у оквиру више реченице (независне или зависне) или синтагме.

 Интерпункција у вези са зависним реченицама. Напоредни односи међу зависним реченицама (саставни, раставни, супротни).

Главна правила стандардне акценатске норме и систематизовање знања о акцентима из претходних разреда.

 

 

2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved