foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Погледајте детаљне информације о сигурању ученика. Линк се налази у главном менију

ОШ "Ослободиоци Београда"

Članovi bibliotečke sekcije i nastavnica ruskog jezika Alma Otašević organizovali su zabavni kviz koji se odnosio na poznavanje frazeologizama u srpskom jeziku. Učestvovali su svi učenici šestog razreda. Zbog velike zainteresovanosti održano je i finale u kome je pobedio Igor Mirković , učenik 6-2.Kao nagradu za prvo mesto učenik je dobio "Mali srpski frazeološki rečnik", Đ. Otaševića, a drugoplasirani Slaviša Petrović je dobio "Rečnik turcizama " Đ.Otaševića. Proverite i svoje poznavanje jezika i frazeologizama u sledećim primerima:

do­te­ra­ti ca­ra do du­va­ra a. do­ve­sti ne­ko­ga u bez­iz­la­zan po­lo­žaj. b. za­vr­ši­ti, pri­ve­sti kra­ju ne­ki po­sao.
po­vi­ja­ti se ka­ko ve­tar du­va po­stu­pa­ti, upra­vlja­ti se, me­nja­ti svo­je sta­vo­ve pre­ma okol­no­sti­ma, pri­li­ka­ma, bi­ti pre­vr­tljiv, slu­ži­ti sva­koj vla­sti.
ima­ti du­ga­čak je­zik bi­ti br­bljiv, ra­do ogo­va­ra­ti dru­ge, pre­vi­še go­vo­ri­ti.
ima­ti obraz kao đon bi­ti be­sti­dan, ne sti­de­ti se svo­jih lo­ših po­stu­pa­ka, ne li­bi­ti se ni­če­ga, bi­ti ne­ka­rak­te­ran.
pra­vi­ti se En­glez pra­vi­ti se ne­u­pu­ćen, neo­ba­ve­šten, ne­vešt; pra­vi­ti se ne­za­in­te­re­so­van, rav­no­du­šan, ne re­a­go­va­ti, osta­ti hlad­no­kr­van.

2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved