foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ПОДЕЛА ПОРУЧЕНИХ И ПЛАЋЕНИХ УЏБЕНИКА У ПРЕТПЛАТИ (ШКОЛСКИ СЕРВИС ГАЈИЋ ДОО) ОД III ДО VIII РАЗРЕДА БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ ОШ "ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА" У ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК (30. 08 и 31. 08. 2021.) У ПЕРИОДУ ОД 10.00 ДО 13.00 ЧАСОВА

ОШ "Ослободиоци Београда"

VI РАЗРЕД 

ГЛАГОЛИ

 

1. Глаголи су речи које значе радњу, __________________ и ________________.  Разврстај 

   дате глаголе по значењу: СПАВАТИ, УЧИТИ, СВАЊИВАТИ, МИСЛИТИ.

    _______________________________________________________________________     

    _______________________________________________________________________ 

 

2. Датим глаголима одреди глаголски вид и глаголски род. 

                                                вид                                   род

ОТИЋИ                 ___________________________  ______________________________ 

САЊАТИ              ___________________________  ______________________________ 

ПРЕРТЧАВАТИ   ___________________________  ______________________________ 

 

3. Препиши глаголске облике у реченици и одреди их :

    ДОГОВОРИЛИ СМО СЕ ДА ЗАЈЕДНО ТРЧИМО ЈЕР ЋЕМО ТАКО ВИШЕ ИЗДРЖАТИ .

     __________________________________________________________________________  

 

4. Напиши аорист глагола БИТИ у свим лицима једнине и множине.

    __________________________________________________________________________ 

 

5. Који глаголски облик се гради помоћу аориста глагола бити ?

    __________________________________________________________________________ 

 

6. а) У датој реченици замени облике перфекта облицима аориста.

    ОН ЈЕ ДОТРЧАО ДО ЊЕ, ДОТАКНУО ЈЕ ЗА РАМЕ И РЕКАО: ШУГА.

    ______________________________________________________________________ 

    Б) Да ли је заменом ових глаголских облика радња постала динамичнија?

     ДА     НЕ             Заокружи тачан одговор.

 

7. Аорист је ______________ глаголски облик и гради се од ____________________основе.    

    

8. а) У датој реченици замени облик презента одговарајућим глаголским обликом.

    КАД СЕ СКУПИМО, БИЋЕ ЗАБАВЕ НА ПРЕТЕК.______________________________

   б) Како се зове тај глаголски облик?____________________________________________ 

 

9. Из дате реченице препиши глаголе и одреди им глаголски облик, лице  и број.

     ДОЂИТЕ ОВАМО И ЗАЈЕДНО ЗАПЕВАЈМО!

    __________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________ 

10. Дату реченицу напиши правилно :

     ЈА БИ ДОШАО АКО БИ МЕ ВИ ПОЗВАЛИ. 

     _________________________________________________________________________

 

11. Императив глагола РЕЋИ у 1. л. множине гласи _____________________________и у 

      њему је извршена гласовна промена ________________________________________ .

 

12. Глаголски начини су __________________________ и __________________________ .

      Који од њих је прост глаголски облик?_______________________________________ 

 

13. Наброј неличне глаголске облике:

     _________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________________ 

 

14. Подвуци глаголски облик и одреди му функцију у реченици:

 

      ДОНЕЛА НАСТАВНИЦА ПИСМЕНЕ ЗАДАТКЕ! _____________________________ 

 

15. Подвуци прилошку одредбу за начин и одреди врсту речи:

 

      СЕДЕЋИ У КЛУПАМА ПАЖЉИВО СЛУШАЈУ НАСТАВНИКА.________________

 

16.  Глаголски прилог садашњи се гради од _________________________, а глаголски прилог

       прошли од ____________________________  глагола.

 

17. Издвој глаголске облике из дате реченице и одреди који су:

      Он се спусти на столицу, глава му паде на прса, а трепавице, као од олова, склапаху се.

       __________________________   _______________________   ______________________ 

 

18. Напиши дуже и краће облика имперфекта глагола БИТИ.

      1.л.јед. _____________________                  1.л.мн.________________________

      2. л.јед._____________________                  2.л.мн.________________________

      3.л.јед. _____________________                  3.л.мн.________________________ 

 

19. Издвој из дате реченице плусквамперфекат и одреди му лице, род и број.

      Сунце је већ давно било на небу одскочило, кад смо устали. 

      ______________________      лице: __________    род:_________ број: ___________ 

 

20. Глагол НОСИТИ напиши у облику:

а) глаголског прилога садашњег           ______________________________

б) другог лица множине потенцијала   ______________________________ 

в) другог лица једнине императива      ______________________________

 

 

  VII РАЗРЕД

ПРЕДИКАТСКА РЕЧЕНИЦА; СИНТАГМA

НАПОРЕДНИ ОДНОСИ РЕЧЕНИЧНИХ ЧЛАНОВА

 

1. Одреди тип предикатске реченице стављајући на линију испред примера 

    одговарајући број.

     ____    Јеси ли прочитао питање?                             1. пасивна

     ____    Питање је написано нечитко.                         2. субјекатско-предикатска

     ____    Баш је тужно!                                                3. непотпуна 

     ____    Тужно.                                                         4. безлична

 

2. Субјекатско-предикатску реченицу претвори у безличну.

    Дан је свануо.       ______________________________________________________ 

 

3. Претвори активну реченицу у пасивну на оба начина.

    Обојили смо зидове ведрим бојама.  _______________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

 

4. Подвуци зависне реченичне чланове у реченици:

    Весело звиждући стигао је до наше куће на крају улице. 

 

5. Из претходне реченице препиши глаголску синтагму и и подвуци главну реч.

    _____________________________________________________________________

 

6. ...УЧИОНИЦА НА ДРУГОМ СПРАТУ....Ово је синтаксичка јединица која се зове

    _____________________________________________________________________. 

 

7. У примеру под бројем 6 налази се и ужа синтагма чија је главна реч __________

     ________________ и зато представља __________________ синтагму по значењу. 

 

8. ДУВАО ЈЕ ВЕТАР СА ИСТОЧНЕ СТРАНЕ.

    У датој реченици подвуци атрибутску синтагму, а затим је искажи једном речју.

     ____________________________________________________________________ 

 

9.  Допуни везнички низ: А, АЛИ , ___________________________________. 

     Ови везници означавају ________________________однос.

 

10. Подвуци главну реч у датим синтагмама:

      зујање телефона,  веома лепа,  слика на телевизијском екрану,  гласно певајући.

 

11. Којим врстама синтагми припадају подвучене синтагме?

      Он много лепо говори.                  ___________________________________ 

      Марија је веома паметна девојка. ___________________________________ 

 

12. Подвуци реченичне чланове у напоредном односу, као и функцију напоредних чланова.

      Ученици су посетили Царску бару и Зрењанин. 

      однос: ___________________________   функција __________________________

      Баку посећујем суботом или недељом. 

       однос: ___________________________   функција _________________________

      Прича је кратка, али врло занимљива.

      однос: ___________________________   функција _________________________

 

 

13. Како је исказана прилошка одредба за место у реченицама? (Реченични чланови 

      могу бити исказани речју, предлошко-падежно конструкцијом или реченицом.)

а) У кавезу пева птица.                    _____________________________________

б) Нигде никог нема.                        _____________________________________ 

в) Шетам обалом реке.                     _____________________________________

г) Где нема рада, ту невоља влада. _____________________________________

 

14. Просту реченицу претвори у сложену.

      Вежбам ујутру.       _________________________________________________ 

 

15. Претвори сложену реченицу у просту.

      Није дошао на први час јер смо имали контролни задатак.

      __________________________________________________________________

 

16. Која реч је изостављена у непотпуној реченици:

      Улицу прелазити тек кад се упали зелено светло!________________________ 

 

17. Подвуци независне реченице у датој сложеној реченици.

      Дошавши код нас узео је новине и почео да их чита чим је сео. 

 

18. Одреди врсту (тип) независне реченице по комуникативној функцији.

а) Добар дан!  _____________________________________

б) Волим те!   _____________________________________

 

19. Од следећих израза образуј паралелне активне и пасивне реченице :

                                                     актив  _____________________________________

      Ставити цвеће у вазу.          пасив _____________________________________ 

 

20. Подвуци зависне реченице у напоредном односу.

      Рекла је да ће доћи и донети ЦД.

 

 

 

 

  

VIII РАЗРЕД

ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА И ПРАВОПИС

 

1. Књижевни дијалекат је ________________________, а књижевни изговори су

     __________________________и ______________________________________ .

 

2. Подвуци језике који не припадају западнословенској језичкој групи:

    СЛОВАЧКИ    ЧЕШКИ   ПОЉСКИ   СЛОВЕНАЧКИ    УКРАЈИНСКИ

 

3. „Мирослављево јеванђеље“ писано је ______________________ језиком, а потиче из

    ______________ века.

 

4. Дело „Рат за српски језик и правопис“ издато је __________године, а написао га је 

    ___________________________________.

 

5. Вукову „Српску граматику“ jе на немачки превео:

    а) Јакоб Грим,      б) Јернеј Копитар,      в) Атанасије Стојковић.

 

6. Бечки књижевни договор потписан је ___________________године.

 

7. Језик из којег се развио српски језик, као и сви други савремени словенски језици, данас

    се назива ______________________________ језик.

 

8. Подвуци редакције (рецензије) старословенског језика које су вршиле функцију књижевног 

    језика код Срба.

     СРПСКА,  ХРВАТСКА,  БУГАРСКА,  РУСКА.

 

9. Друго издање „Српског рјечника“ Вук је штампао _______________________са 

    ________________речи.

 

10. Нормирани изговори српског књижевног језика су:

      ____________________________________ и _____________________________.

 

11. Подвуци исправно написан историјски догађај:

      а) Први Светски рат,     б) Први светски рат,    в) први Светски рат.

 

12. Напиши правилно дату реченицу:

       У вези тога са никим неразговарај.

        _____________________________________________________________________

 

13. Препиши правилно, писаним словима, реченицу из песме „Бијелог дугмета“:

       Рекох само путуј Селма и молим те ненагињи се кроз прозор.

       ______________________________________________________________________

 

14. Препиши правилно, писаним словима, реченицу: 

       Матавуљ Симо Шибеник 1852-1908 приповедач чије се дело одликује живим и сликовитим 

        језиком и стилом.  

        _________________________________________________________________________

        _________________________________________________________________________

 

15. Исправи правописне грешке: 

       Има много новогодишњих честитки у УНИЦЕФу.

       _________________________________________________________________________

 

16. Напиши генитив именице РАДИО. ___________________________________________

 

17. Напиши облик 2.лица множине императива глагола ПИТИ. ______________________

 

18. Напиши правилно реченицу:

       Неби ми о томе говорили сњима. 

        ________________________________________________________________________

 

19. Напиши речима следеће бројеве: 

      400 ___________________________________

       18. ___________________________________

      500 ___________________________________

 

20. Подвуци правилно написане термине:   

       ускрс,   Божић,   Кумова Слама,   Мали медвед,   Велика госпојина,     аспирин.

 

2021 Copyright ОШ Ослободиоци Београда Rights Reserved